W - B [B20]

Chess Traps Quiz 4.3 (BLT043A)


1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. d4 e5 4. dxe5 Nc6 5. Nf3 Nge7 6. Bf4 Ng6 7. Bg3 Qa5 8. Qd5 b3+ 9. Qxa5 (Diagram) 9... b2 works because of Not 9... Bb4+ 10. Qxb4 Nxb4 11. Na3 when Black is lost. 10. Qc3 Bb4 11. Qxb4 11. Nbd2 is better but Black has an advantage 11... Nxb4 *

From Chess Traps : Full Games

Need help?

***